Titulná stránka


    
PROFIL SPOLOČNOSTI

SILVIA spol. s r.o. bola založená v roku 1992. Od svojho vzniku zaznamenala v predmete činnosti viacero zmien. Už jedenásť rokov je jej hlavnou činnosťou výroba, opravy a montáž strojnotechnologických zariadení. Dnes pôsobí s dlhoročnou tradíciou najmä v oblasti montáže a opráv strojnotechnologických zariadení so zameraním na chemický priemysel, potravinársky priemysel a energetiku. Súčasťou našej produkcie je aj výroba a montáž oceľových konštrukcií a iných kovových výrobkov, (nerezové zábradlia, brány atď.), aj pre individuálnych klientov. Uvedené činnosti vykonávame s pôsobnosťou na území celej SR ako aj v zahraničí.

Spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch na Diakovskej ulici 1239/9A v Šali. K nim patria aj dielenské priestory s kompletným vybavením pre montážnu činnosť a dielenskú výrobu. V požadovanom množstve a štruktúre vlastníme aj ostatné aktíva, potrebné pre profesionálny výkon odborných ako aj podporných činností (doprava, logistika). Máme k dispozícii vlastnú dokumentáciu STN ako aj meraciu techniku.

Spoločnosť je držiteľom oprávnení na montáž, opravu a údržbu vyhradených tlakových a plynových zariadení a disponuje odbornými pracovníkmi pre VTZ a VPZ, ktorí majú dlhoročné skúsenosti vo všetkých spomínaných oblastiach.

V súčasnosti disponujeme kapacitou 10 výkonných pracovníkov v profesiách zvárač, potrubár, zámočník, kúrenár, inštalatér, žeriavnik a obrábač kovov. Taktiež máme k dispozícii 30 – 40 zmluvne zabezpečených externých pracovníkov v príslušných profesiách s požadovanou kvalifikáciou. Zodpovední kvalifikovaní pracovníci majú dlhoročnú prax, získanú účasťou na realizáciách montážnych celkov v tuzemsku i v zahraničí. Riadiaci a technickí pracovníci majú vzdelanie a skúsenosti potrebné na splnenie akýchkoľvek potenciálnych požiadaviek odberateľa.

Spoločnosť má vypracované organizačné smernice na zabezpečenie kontinuálneho dodržiavania technických noriem a právnych predpisov pri vykonávaní montáže, opráv, revízií TNS a rekonštrukcií potrubných rozvodov. Tieto smernice sú v súlade s Vyhláškou MPSVR č. 718/2002 Z.z. a Zákona č. 124/2006 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených plynových zariadeniach.

Technicko-organizačné riadenie spoločnosti sa realizuje v zmysle technicko-organizačných smerníc platných pre vnútorný ako aj vonkajší chod spoločnosti.

Ročný obrat spoločnosti činí 20 – 25 mil. Sk. Spoločnosť riadne platí dane a odvody; nebolo proti nej nikdy zahájené správne ani trestné konanie. Nemáme žiadne nedoplatky, subdodávateľské a dodávateľské faktúry platíme riadne a včas.

Spoločnosť má uzavreté poistenie zodpovednosti za škody vo výške 7 mil. Sk.